Ενστάσεις

Ενστάσεις Λογαριασμών

Ενστάσεις γίνονται στον οικείο Έπαρχο το αργότερο εντός 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης.

 

Ενστάσεις Νερού

Ενστάσεις επί των λογαριασμών πρέπει να υποβάλλονται πριν περάσουν 60 μέρες από την ημερομηνία εξοφλήσεως των λογαριασμών

Βλάβη η οποία εντοπίστηκε από τον καταναλωτή θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η υπηρεσία για επιβεβαίωση πριν την επιδιόρθωση της.

Οποιαδήποτε απώλεια νερού μετά τον μετρητή δεν φέρει καμία ευθύνη το Συμβούλιο.

Έντυπα