Τμήματα Κοινότητας

Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί τη ‘’ψυχή’’ του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία αυτή θα ασχολείται με την εκτέλεση των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Αναλυτικά πιο κάτω παρουσιάζονται όλες οι εργασίες / λειτουργίες που πρέπει να γίνονται και η δομή η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τη κατανομή εργασιών σε προσωπικό.

Υπεύθυνος Γραμματείας Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα: Αντώνης Αντωνίου.


Τεχνική Υπηρεσία

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της περιοχής και για την επίβλεψη των εξωτερικών εργασιών και έργων που γίνονται. Συγκεκριμένα Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την έκδοση και παρακολούθηση των άδειων οικοδομής και διαχωρισμού. Οι τεχνικές υπηρεσίες επιβλέπουν και συντονίζουν σε τεχνικό επίπεδο τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που γίνονται στην κοινότητα Στο τμήμα αυτό υπάγονται και τα διάφορα συνεργεία του Συμβουλίου.

Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα: Αντρέας Γλυκής.


Οικονομική Υπηρεσία

Η οικονομική υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και αποτελεσματική λειτουργία των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου. Η υπηρεσία καταρτίζει και παρακολουθεί τους προϋπολογισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου και μεριμνά για την πληρωμή όλων των υπό του Συμβουλίου οφειλόμενων υποχρεώσεων. Η οικονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία επιβάλλοντας φορολογίες και τέλη. Εισπράττει φόρους, τέλη και δικαιώματα για λογαριασμό του Συμβουλίου.

Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα: Λουίζα Γιάγκου


Υγεινομική Υπηρεσία

Η Υγειονομική υπηρεσία ασχολείται με την υγειονομική επιθεώρηση υποστατικών, και με την καθαριότητα γενικά της περιοχής, καθαρισμό δρόμων και δημοσίων χώρων Υγειονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την περισυλλογή σκυβάλων και άχρηστων από όλη την περιοχή, την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών καθώς και την εξέταση παραπόνων δημοτών υγειονομικής φύσεως και καθαριότητας.

Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα


Πολιτιστική Υπηρεσία

Το έργο της Πολιτιστικής Υπηρεσίας είναι η επιμέλεια, οργάνωση και υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συμβουλίου. Για κάθε εκδήλωση το Πολιτιστικό Τμήμα ετοιμάζει αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης ετοιμάζει το υλικό για τις εκδηλώσεις, επιστολές για επιχορηγήσεις, προγράμματα, προσκλήσεις, ευχαριστήρια, διπλώματα και ότι άλλο είναι απαραίτητο. Στόχος μας είναι η διοργάνωση και πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της πολιτιστικής συνείδησης στην κοινότητα μας.

Υπεύθυνη Πολιτιστικής Υπηρεσίας Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα: Τζούλη Ιωάννου.